Πολιτικές

Το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού της ISS, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρακάτω δεσμεύσεών μας, και με γνώμονα την φιλοσοφία, το όραμα και τις αξίες της ISS, συμβάλλει ουσιαστικά στην διατήρηση και ανάπτυξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την διασφάλιση των υφιστάμενων πολιτικών σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την λειτουργία της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της ISS δεσμεύεται να συμμετάσχει ενεργά και να παρέχει ό,τι είναι σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ISS ορίζει τις βασικές αρχές που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες της ISS και κατευθύνει τη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων.

Οι αρχές αφορούν τους εξής τομείς:

 1. Ατομική συμπεριφορά των εργαζομένων

 2. Καταπολέμηση της διαφθοράς και  δωροδοκίας

 3. Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού

 4. Σχέσεις με επιχειρηματικούς εταίρους

 5. Τα πρότυπα στο χώρο εργασίας

 6. Επιχειρησιακή Ηθική και ακεραιότητα

 7. Εταιρική Ευθύνη

Ο Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της ISS υποστηρίζει τις αξίες της ISS και συμπληρώνεται από τις πολιτικές, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ISS.

Ο Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της ISS παραλαμβάνεται κατά την πρόσληψη από τον κάθε Εργαζόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να τηρεί τις βασικές αρχές σε κάθε τομέα της απασχόλησης του στην ISS . 

Ατομική συμπεριφορά των εργαζομένων

 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο και να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία.

 • H ISS ζητά από τους εργαζομένους της να συμπεριφέρονται πάντα σύμφωνα µε τις Αξίες της ISS:

 • Ειλικρίνεια

 • Επιχειρηματικό Πνεύμα

 • Υπευθυνότητα και

 • Ποιότητα

 • Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται νομοθεσία ή κανονισμοί που να διέπουν την ατομική συμπεριφορά, κάθε εργαζόμενος πρέπει να συμπεριφέρεται µε βάση την ορθή κρίση του και επιδεικνύοντας τη δέουσα προσοχή και σε περίπτωση αμφιβολίας να ρωτά τον προϊστάμενό του.

 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν δραστηριότητες που έρχονται σε σύγκρουση µε το συμφέρον της ISS και υποχρεούνται να αποκαλύπτουν δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων στον προϊστάμενό τους

 • Η συμπεριφορά μας απέναντι σε συναδέλφους, πελάτες και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό και την εντιμότητα

 • Η ISS απαγορεύει αυστηρά τις διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο και την παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης

 • Οι εργαζόμενοι της ISS δεν εκτελούν ποτέ τα καθήκοντά τους υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών

 • Σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες για κάποιο ζήτημα, οι εργαζόμενοι πρέπει να απευθύνονται σε κάποιον προϊστάμενο ή σε άλλο αρμόδιο μέλος του προσωπικού

 

Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

 • Η ISS αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς και δωροδοκίας και δεσμεύεται για την καταπολέμηση τέτοιου είδους πρακτικών

 • Η ISS ανταγωνίζεται επιχειρηματικά µε δίκαιους όρους και µόνο βάσει των υπηρεσιών που προσφέρει

 • Ανεξάρτητα από την τοπική πρακτική, οποιαδήποτε προσωπική πληρωμή, προμήθεια ή δωροδοκία µμεταξύ της ISS και πελατών, προμηθευτών ή δημοσίων υπαλλήλων απαγορεύεται αυστηρά

 • Απαγορεύεται η αποδοχή δώρων ή άλλων δωρεάν παροχών από επιχειρηματικούς εταίρους, εκτός και αν είθισται στο συγκεκριμένο περιβάλλον και είναι ευτελούς αξίας και εξυπηρετεί έναν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό

 

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Ανταγωνισμού

 • Η συμμόρφωση µε όλους τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρηματικών πρακτικών της ISS

 • Η ISS δεν προβαίνει σε καθορισμό τιμών, διανομή υπηρεσιών ή καταμερισμό της αγοράς µε ανταγωνιστές

 • Η ISS δεν προβαίνει σε συνεννόηση µε τους ανταγωνιστές για την υποβολή προσφορών

 • Η ISS δεν κοινοποιεί πληροφορίες ούτε συζητά µε τους ανταγωνιστές σχετικά µε θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό (όπως οι τιμές, οι εκπτώσεις, τα µπόνους, οι όροι πωλήσεων κ.λπ.)

 

Σχέσεις με επιχειρηματικούς εταίρους

 • Η ISS διασφαλίζει ότι οι προμηθευτές της γνωρίζουν τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας για Προμηθευτές της ISS και ότι οι πελάτες και άλλοι επιχειρηματικοί εταίροι της γνωρίζουν τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας της ISS

 • Οι υπηρεσίες που παρέχει η ISS πληρούν τα συμφωνηθέντα πρότυπα ποιότητας, υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που ισχύουν στις εγκαταστάσεις του πελάτη

 • Η ιδιωτικότητα των πελατών διαφυλάσσεται και τα προσωπικά δεδομένα των ιδίων και του προσωπικού τους προστατεύονται

 • Η διαχείριση των παραπόνων των πελατών πραγματοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο και τα παράπονα θεωρούνται πολύτιμη συνεισφορά για τη διασφάλιση ενός ολοένα υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών

 

Τα πρότυπα στο χώρο εργασίας

 • Η ISS εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους της, συμπεριλαμβανομένων των ενδεδειγμένων προτύπων υγείας και ασφάλειας

 • Η ISS δεν ανέχεται κανενός είδους διακρίσεις εναντίον των εργαζομένων της αναφορικά με την απασχόληση. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση

 • Η ISS σέβεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα σύστασης και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές ενώσεις

 • Η ISS δεν χρησιμοποιεί καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία

 • Σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, η ISS δεν απασχολεί ανηλίκους

 • Η ISS προσφέρει αποδοχές που συμμορφώνονται, κατ' ελάχιστο, με την κείμενη νομοθεσία

 • Η ISS υποστηρίζει τη θέσπιση και προστασία κατώτατου μισθού

 • Η ISS προσφέρει στους εργαζομένους της ευκαιρίες κατάρτισης συναφείς με τα καθήκοντά τους

 • Η ISS σέβεται την ιδιωτικότητα των εργαζομένων και προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα

 

Επιχειρησιακή Ηθική και Ακεραιότητα

Η ISS Ελλάδος δεσμεύεται να προστατεύει και να προωθεί τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, σεβόμενη την διαφορετικότητα της Κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες διαβίωσης και την εξασφάλιση της εργασίας των επόμενων γενεών.

Ως αποτέλεσμα, η ISS Ελλάδος υιοθετεί τα ακόλουθα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Κοινωνικές Αρχές:

 • Υγεία και Ασφάλεια: η ISS Ελλάδος δεσμεύεται να παράσχει σωστές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους της, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την Υγεία και την Ασφάλεια αυτών και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα Υγείας & Ασφάλει 

 • Σεβασμός της διαφορετικότητας: Η ISS Ελλάδος δεσμεύεται να προστατεύει και να προωθεί τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, σεβόμενη την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική, φυλετική, νομοθετική ή όποια άλλη διαφορετικότητα.

 • Ελευθερία του Συνέρχεσθαι και του Συνεταιρίζεσθαι: η ISS Ελλάδος αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής νομοθεσίας και τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου με τους νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων και με στόχο το αμοιβαίο όφελος και εμπιστοσύνη.

 • Καταναγκαστική Εργασία, διακίνηση ανθρώπων και δουλεία: H ISS Ελλάδος δεν έχει καμία ανοχή και απαγορεύει κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, διακίνησης ανθρώπων και δουλείας. 

 • Παιδική εργασία: η ISS Ελλάδος συμβάλλει στην προσπάθεια κατάργησης της παιδικής εργασίας και δεν απασχολεί παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 18 ετών, σεβόμενη την Ελληνική Νομοθεσία.

 • Ευπαθείς Ομάδες και Παιδιά: η ISS Ελλάδος δεσμεύεται για την προστασία των Ευπαθών Ομάδων και των παιδιών, όταν παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο με αυτόν που παρέχεται η υπηρεσία της (νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, κλινικές ψυχικής υγείας). Ως Ευπαθείς Ομάδες νοούνται εκείνες που λόγω ηλικίας και σωματικής ή ψυχολογικής κατάστασης αδυνατούν να προστατέψουν τον εαυτό τους.   

 • Διάκριση στον χώρο εργασίας: η ISS Ελλάδος απορρίπτει κάθε μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες ανεξάρτητα από το φύλο, την φυλή, την κουλτούρα, την θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία και τις σωματικές, πνευματικές και επαγγελματικές ικανότητες των εργαζομένων. 

 • Καθολικός σεβασμός: η ISS Ελλάδος δεσμεύεται να αντιμετωπίζει όλους τους εργαζομένους της με σεβασμό και απαγορεύει ρητά την χρήση σωματικής, ψυχολογικής ή λεκτικής βίας και κάθε μορφής τιμωρίας και παρενόχλησης.

 • Αμοιβή: H ISS Ελλάδος δεσμεύεται στην έγκαιρη και έγκυρη παροχή αμοιβής σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια που προβλέπονται στην Εθνική Νομοθεσία και εγγυάται την τήρηση του νόμου όσον αφορά τα ωράρια εργασίας, την κανονική άδεια με αποδοχές και γενικότερα την εργατική νομοθεσία.

 • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Εκπαίδευση: η ISS Ελλάδος υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της, προκειμένου να πετυχαίνει τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και την υψηλή απόδοση του προσωπικού της. Ταυτόχρονα, προτρέπει και ενθαρρύνει την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων για διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους.

 • Προστασία Περιβάλλοντος: η ISS Ελλάδος, δεσμεύεται, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Εταιρική Ευθύνη

 • Η ISS σέβεται το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και έχει δεσμευτεί να τηρεί τις δέκα αρχές του

 • Η ISS σέβεται, υποστηρίζει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τις Θεμελιώδεις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

 • Η ISS λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης

 • Η ISS έχει δεσμευτεί να μειώνει συνεχώς τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της για το περιβάλλον

 • Η ISS εφαρμόζει υψηλά πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλες τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται

 • Οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές δεσμεύσεις της ISS πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις συναλλαγές της με πελάτες, υπαλλήλους, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

 

Συμμόρφωση

Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να συμμορφώνονται πλήρως με τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας και να ζητούν καθοδήγηση από τον/την Προϊστάμενο/η τους και την Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Σε οποιαδήποτε στιγμή αμφιβολίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να συμβουλεύονται τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας.

Πιθανή παραβίαση του Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας ή μη συμμόρφωση με αυτήν, ενεργοποιεί την Πειθαρχική Διαδικασία όπως αυτή αναφέρεται στον Κανονισμό Εργασίας.

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού ως μέλος της Ανώτατης Διοίκησης είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή, την εκπαίδευση των Εργαζομένων και τη συμμόρφωση τους με τον παρών Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας.

 

Αναφορά Παραβίασης ή μη Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας

Όλοι οι Εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν κάθε πιθανή παραβίαση ή μη συμμόρφωση τον Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας, σύμφωνα με την Πολιτική Speak Up.

Παρακάτω, έχετε τη δυνατότητα να ανατρέξετε στα εγχειρίδια που αναφέρονται στις πολιτικές της ISS, όπως:

Πολιτική κατά της διαφθοράς
Κώδικας Δεοντολογίας της ISS
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 
Πολιτική ΕΚΕ 
Ενεργειακή Πολιτική 
Πολιτική Οδικής Ασφάλειας 
Περιβαλλοντική Πολιτική
Πολιτική για την Ποιότητα,Υγεία & Ασφάλεια
Πολιτική Covid Shield
Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων
Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας
Πολιτική Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
Πολιτική Speak Up

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση email
Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα
Invalid Input

Like, Follow or Subscribe

Στην ISS Ελλάδας βοηθάμε τους πελάτες μας να εργάζονται σε ένα ασφαλές, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Τους απαλλάσσουμε από το βάρος της διαχείρισης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, υποστηρίζοντας τους να ασχολούνται εστιασμένα με τη βασική επιχειρηματική τους δραστηριότητα, δεσμευόμενοι παράλληλα για την κορυφαία υπηρεσία.

 

Για περισσότερα από 42 χρόνια νοιαζόμαστε για την επιχείρησή τους σαν να είναι δική μας.

 • Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
 • Ποσειδώνος 87
 • 570 01, Πυλαία
 • Τηλ.: +30 2310 026 500
 • Fax:  +30 2310 334 728
 • Κεντρικά Γραφεία
 • Λ. Συγγρού 194
 • 176 71, Καλλιθέα
 • Τηλ.: +30 2130 113 300
 • Fax:  +30 2130 113 301
ISS © 2020 ALL RIGHTS RESERVED
WEBSITE DESIGNED AND DEVELOPED BY WebiN

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πλοήγηση σε αυτήν.
Μάθε περισσότερα