Πολιτικές

Το σύνολο του Ανθρώπινου Δυναμικού της ISS, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρακάτω δεσμεύσεών μας, και με γνώμονα την φιλοσοφία, το όραμα και τις αξίες της ISS, συμβάλλει ουσιαστικά στην διατήρηση και ανάπτυξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την διασφάλιση των υφιστάμενων πολιτικών σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την λειτουργία της Εταιρίας.

Η Διοίκηση της ISS δεσμεύεται να συμμετάσχει ενεργά και να παρέχει ό,τι είναι σημαντικό για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ISS ορίζει τις βασικές αρχές που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες της ISS και κατευθύνει τη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων.


Οι αρχές αφορούν:

 1. Προσωπική συμπεριφορά των εργαζομένων

 2. Πολιτική Κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας

 3. Συμμόρφωση με τους Νόμους περί Ανταγωνισμού

 4. Σχέσεις με συνεργάτες

 5. Τα πρότυπα στο χώρο εργασίας

 6. Εταιρική Ευθύνη

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ISS στηρίζει τις Αξίες της ISS και συμπληρώνεται από τις πολιτικές, τους κανόνες και τις οδηγίες της ISS.

 

Συμπεριφορά των εργαζομένων

 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με το νόμο.

 • Η ISS προσδοκά από τους υπαλλήλους της να συμπεριφέρονται στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τις Αξίες της ISS: Ειλικρίνεια, Επιχειρηματικό Πνεύμα, Υπευθυνότητα και Ποιότητα.

 • Όταν δεν υπάρχει νομοθεσία ή κανόνες που διέπουν την ατομική συμπεριφορά, κάθε εργαζόμενος πρέπει να υιοθετεί κοινώς αποδεκτή στάση.

 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή ύπαρξης απορίας για οιοδήποτε ζήτημα, οι εργαζόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον προϊστάμενο τους ή σε άλλο αρμόδιο μέλος του προσωπικού της ISS.

 • Οι συνάδελφοι, οι πελάτες και όλοι οι επαγγελματικοί συνεργάτες, πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αμεροληψία.

 • Οι διακρίσεις και η παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, είναι απαράδεκτες στην ISS.

 • H ISS απαιτεί από τους εργαζόμενους της να μην εκτελούν την εργασία τους υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

 

 

Πολιτική Κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας

 • Η ISS είναι εναντίον κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας και δεσμεύεται στην καταπολέμηση τέτοιων πρακτικών.

 • Η ISS συμμετέχει στην αγορά παροχής υπηρεσιών με δίκαιους όρους χρησιμοποιώντας μόνο την αξία των υπηρεσιών της.

 • Ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πρακτική που τυχόν ισχύει στην εκάστοτε χώρα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε μορφή πληρωμής, προσωπικής αμοιβής και δωροδοκίας μεταξύ των υπαλλήλων της ISS και των πελατών, προμηθευτών ή και οι δημοσίων υπαλλήλων.

 • Είναι ανεπίτρεπτη η αποδοχή δώρων ή άλλων επιδομάτων από επαγγελματικούς συνεργάτες, εκτός αν τούτο αποτελεί συνήθεια του εργασιακού περιβάλλοντος και τα δώρα ή τα επιδόματα είναι ευτελούς αξίας και εξυπηρετούν επιχειρηματικούς σκοπούς και μόνο.

 

 

Συμμόρφωση με τους Νόμους περί Ανταγωνισμού

 • Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανόνες ανταγωνισμού και άλλων διατάξεων αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής της ISS.

 • Η ISS δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε συνεννόηση με τους ανταγωνιστές που να αφορά τον καθορισμό των τιμών, τον επιμερισμό των παρεχομένων υπηρεσιών και τον καταμερισμό της αγοράς.

 • Η ISS δεν χρησιμοποιεί αδιαφανείς τρόπους συνεργασίας με τους ανταγωνιστές για τη δημιουργία προσφορών δημοσίων έργων.

 • Η ISS δεν συζητά θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας της και αφορούν τον ανταγωνισμό (όπως η τιμολογιακή πολιτική, εκπτώσεις, επιδόματα, όρους πωλήσεων κλπ.) με ανταγωνιστικές εταιρίες.

 

 

Σχέσεις με συνεργάτες

 • Η ISS εξασφαλίζει τη γνωστοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας σε όλους προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες.

 • Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ISS θα πληρούν τα συμφωνηθέντα πρότυπα ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στις εγκαταστάσεις των πελατών που δραστηριοποιείται.

 • Το απόρρητο του πελάτη είναι σεβαστό και οι τυχόν πληροφορίες του διαφυλάσσονται.

 • Τα παράπονα των πελατών λαμβάνουν τη δέουσα προσοχή και θεωρούνται πολύτιμη συνεισφορά στην διαρκή εξασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

 

 

Τα πρότυπα στο χώρο εργασίας

 • Η ISS εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους της, λαμβάνοντας υπόψη τα απαραίτητα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

 • Η ISS δεν ανέχεται καμία μορφή διάκρισης μεταξύ των υπαλλήλων της σε εργασιακά θέματα. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται δίκαιη και ίση μεταχείριση.

 • Η ISS σέβεται την ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Όλοι οι εργαζόμε­νοι έχουν το δικαίωμα σύστασης και συμμετοχής σε σωματεία.

 • Η ISS δεν επιβάλλει ούτε χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

 • Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, η ISS αποφεύγει την απασχόληση ανηλίκων.

 • Η ISS προσφέρει επαρκείς μισθούς οι οποίοι - κατ 'ελάχιστον - συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις.

 • Η ISS προσφέρει στους εργαζομένους της ευκαιρίες εκπαίδευσης ανάλογες με το αντικείμενο εργασίας τους.

 • Η ISS σέβεται και προστατεύει το απόρρητο των εργαζομένων και προστατεύει δεόντως τα στοιχεία τους.

 

 

Κάτωθι, έχετε τη δυνατότητα να ανατρέξετε στα εγχειρίδια που αναφέρονται στις πολιτικές της ISS, όπως:

Πολιτική κατά της διαφθοράς
Κώδικας Δεοντολογίας της ISS
Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 
Πολιτική ΕΚΕ 
Ενεργειακή Πολιτική 
Πολιτική Οδικής Ασφάλειας 
Περιβαλλοντική Πολιτική
Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας
Πολιτική Covid Shield

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το επώνυμό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε το τηλέφωνό σας
Παρακαλούμε συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση email
Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες τηρούν βάσεις δεδομένων.
Τηρώντας λοιπόν, τους κανόνες εμπιστευτικότητας και απορρήτου, σύμφωνα με τη γενική μας Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας, ώστε να τηρούμε τα στοιχεία σας με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας. Μάθε περισσότερα
Invalid Input

Like, Follow or Subscribe

Στην ISS Ελλάδας βοηθάμε τους πελάτες μας να εργάζονται σε ένα ασφαλές, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. Τους απαλλάσσουμε από το βάρος της διαχείρισης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, υποστηρίζοντας τους να ασχολούνται εστιασμένα με τη βασική επιχειρηματική τους δραστηριότητα, δεσμευόμενοι παράλληλα για την κορυφαία υπηρεσία.

 

Για περισσότερα από 42 χρόνια νοιαζόμαστε για την επιχείρησή τους σαν να είναι δική μας.

 • Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
 • Ποσειδώνος 87
 • 570 01, Πυλαία
 • Τηλ.: +30 2310 026 500
 • Fax:  +30 2310 334 728
 • Κεντρικά Γραφεία
 • Λ. Συγγρού 194
 • 176 71, Καλλιθέα
 • Τηλ.: +30 2130 113 300
 • Fax:  +30 2130 113 301
ISS © 2020 ALL RIGHTS RESERVED
WEBSITE DESIGNED AND DEVELOPED BY WebiN

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πλοήγηση σε αυτήν.
Μάθε περισσότερα